Årsstämma

2023.03.08 | 13:00 - 15:00

Den 8 mars kl. 13-15 är det dags för årsstämma för Sveriges centrum- och platsutvecklare. Det sker digitalt och flera punkter kommer att beslutas på mötet. Därför är det viktigt att du som är medlem deltar för att lägga din röst.

Dagordning

På föreningens ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022-01-01—2022-12-31
 7. Förslag och beslut om budget för 2023
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och lekamannarevisor
 11. Förslag och beslut om ordinarie medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Förslag och beslut om ordinarie serviceavgift för kommande verksamhetsår
 13. Förslag och beslut om ordinarie medlemsavgift och serviceavgift för gruppmedlemmar kommande verksamhetsår
 14. Förslag och beslut om avgifter för stödmedlemmar
 15. Förslag och beslut om avgifter för leverantörspartners och konsulter
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter, inklusive ordförande, och styrelsesuppleanter som ska väljas
 17. Val av ordförande för en tid av ett år
 18. Val av styrelseledamöter för en tid av två år (på varje årsmöte väljs halva antalet styrelseledamöter) och eventuella styrelsesuppleanter (för en tid av ett år)
 19. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller lekmannarevisor
 20. Val av valberedning
 21. Övriga ärenden eller motioner som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Ladda ner årsredovisningen här.

Ladda ner valberedningens förslag till styrelse här

Valberedningens förslag kommer inom kort att hittas här.

Läs mer och anmäl dig här