Våra stadgar

Stadgar för: Riksorganisationen Sveriges Centrumutvecklare, Kävlinge kommun, Ekonomisk förening, antagna den 2015-04-23.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Riksorganisationen Sveriges Centrumutvecklare, Kävlinge kommun, Ekonomisk förening

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
Föreningens ändamål är att skapa ett nätverk för yrkesgruppen centrumutvecklare och ge medlemmarna möjlighet att byta erfarenheter på olika områden som rör centrumutvecklarfunktionen. Föreningen skall också verka för att främja och tillvarata yrkesgruppens intressen såsom utbildningar, utbildningskonferenser, branschsamverkan. Föreningen skall även kunna verka för mentorskap.
Medlem deltar i verksamheten genom att begagna eller delta i föreningens verksamheter och tjänster.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Kävlinge kommun, Skåne län.

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Föreningen kommer även att ta ut en serviceavgift av medlemmarna. Serviceavgiftens storlek beslutas på ordinarie föreningsstämma och gäller för nästkommande räkenskapsår.
Den som enbart vill stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem. Stödmedlem har ej rösträtt och ej heller rätt till någon andel i föreningens överskott. Stödmedlemmen betalar endast medlemsavgift.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 9 styrelseledamöter, (inklusive ordförande) med lägst 0 och högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.

§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift samt serviceavgift för kommande verksamhetsår
11. beslut om antalet styrelseledamöter, inklusive ordförande, och styrelsesuppleanter som ska väljas
12. val av ordförande för en tid av ett år
13. val av styrelseledamöter för en tid av två år (på varje årsmöte väljs halva antalet styrelseledamöter) och eventuella styrelsesuppleanter (för en tid av ett år)
14. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. val av valberedning
16. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 18 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.